Privacybeleid

Bij Blauridder vinden we de bescherming van jouw privacy zeer belangrijk. Daarom willen we je goed informeren en je controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

Hieronder vind je informatie over welke gegevens Blauridder verzamelt, op welke wijze dat gebeurt en hoe lang deze persoonsgegevens worden bewaard. Je leest ook wat jouw rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

1. Op wie en wat is het privacybeleid van Blauridder van toepassing?

Dit privacybeleid is alleen geldig voor de persoonsgegevens die Blauridder als verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 2B) verwerken. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van zowel onze particuliere als zakelijke klanten in relatie tot de door Blauridder aangeboden diensten en producten, alsook op de persoonsgegevens van eventuele eindgebruikers die - via hun relatie met onze klant - gebruik maken van de Blauridder diensten en producten (bijvoorbeeld werknemers van de klant, freelancers waarmee de klant samenwerkt, ...).

Ons privacybeleid is ook van toepassing wanneer je onze website bezoekt, meedoet aan een marktonderzoek, deelneemt aan een enquête, een wedstrijd, een evenement of een actie van Blauridder, onze kantoren bezoekt of op een andere wijze van onze diensten of producten gebruik maakt. Ook de persoonsgegevens van prospecten, ex-klanten, sollicitanten, partners, leveranciers ...enz. worden zo goed en zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd zoals omschreven in dit Privacybeleid.

2. Wat betekent "verwerking van persoonsgevens' en wie is daar verantwoordelijk voor?

A. Definitie

Onder 'verwerking van persoonsgegevens' verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip 'verwerking' mag ruim opgevat worden en denkt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, raadplegen, opvragen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen alsook het samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van deze persoonsgegevens.

Een verwerking van persoonsgegevens van een zakelijke klant is enkel aan de orde wanneer deze zakelijke klant een natuurlijke persoon is. Is de zakelijke klant een vennootschap of een vereniging met al dan niet rechtspersoonlijkheid, dan geldt dit privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de zakelijke rechtspersoon verwerken (zoals medewerkers, gemandateerden, bestuurders en/of eindgebruikers).

B. Verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf Blauridder met als zaakvoerder de heer Dietrich Bruckmann met vestiging te Kapelstraat 58, 2850 Boom en met Ondernemingsnummer BTW BE0766.205.869 is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.
Dit betekent dat Blauridder het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. Dit neemt niet weg dat je zelf een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens van eindgebruikers die jij als klant toelaat gebruik te maken van je door Blauridder geleverde diensten en/of producten (zie punt 2c van dit privacybeleid).

C. Jouw verantwoordelijkheid ten aanzien van eindgebruikers

Indien je als klant van Blauridder eindgebruikers (zoals werknemers, bezoekers, zakenpartners, gezinsleden, vrienden... enz.) toelaat gebruik te maken van de Blauridder producten en diensten die onder toepassing van dit privacybeleid vallen, dan heb je daarbij de volgende verantwoordelijkheden:

 • je moet de eindgebruikers adequaat informeren dat Blauridder, door hun gebruik van de Blauridder diensten en producten, hun persoonsgegevens zal verwerken;
 • je moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen alvorens hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan Blauridder om te worden verwerkt in het kader van de diensten en/of producten van Blauridder die je hen toelaat om te gebruiken;
 • je mag de Blauridder-producten en -diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, noch om op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de eindgebruikers;
 • je moet je bij Blauridder informeren over het beveiligingsniveau van de diensten en producten van Blauridder en naar eigen inschatting en vermogen de aangepaste organisatorische en technische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding, beschadiging, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking;
 • je moet alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren;
 • je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van de privacywetgeving

D. Jouw verantwoordelijkheid ten aanzien van diensten van derden

Via de diensten en producten van Blauridder kan je mogelijks ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals websites van derden, chats, forums. sociale media-platformen als Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ... en ook nieuwsgroepen of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt heeft Blauridder geen enkele controle en zijn we bijgevolg ook niet verantwoordelijk. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van derden goed na te lezen.

3. Welke persoonsgegevens kunnen door Blauridder verwerkt worden?

A. De persoonsgegevens die je met ons deelt

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan zowel schriftelijk (e-mail, sms, webformulier), telefonisch , mondeling als elektronisch (laten uitlezen van jouw eID-kaart) gebeuren.

B. De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen

We wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten (bijvoorbeeld een e-mail account, de registratie van een domeinnaam, toegangsgegevens tot het CMS-systeem, ...).

C. De persoonsgegevens die we van derden verkrijgen

Blauridder kan een persoonsgegevens ontvangen van derden in het kader van bijvoorbeeld het nagaan van kredietwaardigheid van prospecten, de partnerbedrijven waarop Blauridder een beroep doet voor technische diensten en producten of het beroep doen op gespecialiseerde bedrijven die socio-demografische gegevens en consumenteninformatie aanleveren.

D. Categorieën van persoonsgegevens

We onderscheiden in onze systemen verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

 • Gebruikersgegevens: we onderscheiden de persoonsgegevens die je als gebruiker van onze diensten en producten kunnen identificeren (bijvoorbeeld je voornaam en familienaam, een kopij van je eID), de persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen (zoals je adres, je mobiel telefoonnummer, je e-mailadres), de persoonsgegevens die je persoonlijke kenmerken aanduiden (bijvoorbeeld je geslacht en je leeftijd) of je facturatie -en betalingsgegevens (bijvoorbeeld je btw-nummer, je bankrekeningnummer, het publiek adres van je PayPal-account, gegevens in verband met je kredietwaardigheid, betalingstermijn ...enz.) betreffen en alle andere voorkeuren die je Blauridder kenbaar maakt (bijvoorbeeld taalvoorkeur).
 • Technische gegevens: deze hebben we nodig om een goede werking van onze diensten en producten te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld het type en het versienummer van het besturingssysteem op je smartphone of tablet, transfercodes voor domeinnamen enz.
 • Gegevens over je gebruik: de gegevens die we ontvangen wanneer je bepaalde diensten of producten van Blauridder gebruikt. Bijvoorbeeld het volume in gebruik van je mailbox, het gebruikt volume van je website, het volume van verkeer naar je website, gegevens uit Google Analytics enz. Deze gegevens worden gebruikt om je correct te factureren en je steeds een gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen verzekeren.
 • Volledig naar de letter en de geest van de wet verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je politieke opvattingen, je gezondheid, je seksuele oriëntatie of voorkeuren, je raciale of etnische afkomst of je BH-maat.

E. Persoonsgegevens van niet-klanten

Via diverse kanalen (zoals onze website of apps, wedstrijden, acties en via de aankoop van gegevens bij gespecialiseerde big-data-leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn van Blauridder met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van de diensten en producten die we aanbieden. Wij waarborgen daarbij jouw recht op informatie en dwingen van deze derde partijen af dat ze hiervoor over jouw wettelijk vereiste toestemming beschikken

4. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

A. Proportionele verwerking

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen te voldoen waaraan Blauridder als onderneming aan onderworpen is; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Is de verwerking van je persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van deze drie redenen, dan zal Blauridder steeds je voorafgaandelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

B. Onze verwerkingsactiviteiten

We verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze diensten en producten in behandeling te nemen.
 • Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Alle informatie die wij in deze precontractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Blauridder zullen wij je voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en je ook gegevens toewijzen zoals een klantnummer.
 • Om je de beste service te bieden en je te informeren over de gebruiksmogelijkheden van onze diensten en producten.
 • Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je diensten en producten en voor onze klanten-administratie, boekhouding, incassoactiviteiten en geschillenbeheer.
 • Om onze diensten en producten te blijven verbeteren.
 • Wij kunnen de gegevens over je gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Bijvoorbeeld kijken hoeveel volume aan data je gemiddeld met je mailbox verbruikt of hoe groot het volume trafiek naar je website is om het gebruik van deze diensten en producten te optimaliseren of de kwaliteit ervan te controleren. Zo kan Blauridder haar producten en diensten nog beter op jou afstemmen.
 • Om je te informeren over (nieuwe) diensten en producten van Blauridder of haar partner-bedrijven.
 • Wij kunnen je gegevens gebruiken om je nieuwe diensten of producten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn. Het is ook mogelijk dat we je benaderen wanneer je geen klant meer bent bij Blauridder, tot maximaal twee jaar na het einde van onze relatie.
 • Om fraude en inbreuken te detecteren en te bestrijden.
 • Om eenieders veiligheid te garanderen.
 • In en rond de kantoren en gebouwen van Blauridder zal je worden gefilmd door onze eigen bewakingscamera's. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van personen en goederen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten, onze bezoekers of wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen. De aanwezigheid van de beveiligingscamera's wordt gesignaleerd door middel van de wettelijk vereiste pictogrammen die ook onze contactgegevens vermelden.
 • Om onze prestaties op te volgen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • In heel wat gevallen is Blauridder verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld door onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden.

Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten en producten. Deze gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige portfolio aan diensten en producten alsook onze processen te evalueren en deze mogelijks aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

C. Geautomatiseerde besluitvorming

Blauridder neemt geen automatische besluitvorming -al dan niet op basis van profilering- waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zulk besluit jou in aanmerkelijke mate treft, tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van jouw overeenkomst (bijvoorbeeld een kredietwaardigheidscontrole of het afsluiten van diensten en producten bij niet-betaling);
 • dit door de wetgeving is toegestaan (bijvoorbeeld opsporen van belastingsfraude, maatregelen tegen witwassen):
 • of we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

In zo'n situaties word je voorafgaandelijk geïnformeerd over de totstandkoming van het geautomatiseerd besluit, dat je het recht hebt om menselijke tussenkoms te eisen en de wijze waarop je het besluit kan aanvechten.

5. Hoe beveiligt Blauridder jouw persoonsgegevens?

A. Met technische en organisatorische maatregelen

Blauridder doet er alles aan om je persoonsgegevens en je privacy te beschermen. Elke medewerker van Blauridder wordt opgeleid om correct en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van je gegevens ziet/zien de zaakvoerder(s) van Blauridder toe op de naleving van de wetgeving en onze ethische overtuiging, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Wij doen ook een beroep op gespecialiseerde leveranciers die instaan voor de veiligheid van onze computersystemen, databanken en de infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals bijvoorbeeld beveiliging met een wachtwoord, het gebruik van encryptiesoftware, firewalls, antivirus-scanners, intrusie -en anomaliedetectie, toegangscontrole in onze kantoren enz. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

De software die deel uitmaakt van onze diensten en producten wordt voortdurend up-to-date gehouden. Daarnaast bieden we onze klanten enkele veiligheidsinstellingen die ze zelf kunnen beheren, zoals een wachtwoord, een mailbox-filter, tweestapsverificatie ... enz.

Het aantal medewerkers van Blauridder dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt enkel toegang tot persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

B. Telecommunicatiegeheim

Je persoonlijke communicaties zijn vertrouwelijk en grondwettelijk beschermd. We kunnen metadata (d.w.z. de gegevens die worden verwerkt om de communicatie technisch mogelijk te maken) verwerken, maar het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicaties die via onze diensten en producten verlopen (bijvoorbeeld e-mails, VoIP-communicatie... enz.) zijn beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Het telecommunicatiegeheim houdt in dat Blauridder, buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen, geen kennis mag nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

6. Verkoopt of doorverkoopt Blauridder jouw persoonsgegevens?

A. Datatransfers

Blauridder verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Blauridder geeft persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers, dit voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze diensten en producten, zoals handelsagenten, zelfstandige vertegenwoordigers of call centers. De doorgifte van doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Blauridder jouw gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en zorgvuldig beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is, zie hiervoor punt 4 van dit privacybeleid.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor Blauridder of de betrokken derde. We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee samenwerken in het kader van een specifieke actie (bijvoorbeeld een reisbureau voor een wedstrijd waarbij je een citytrip kan winnen).
 • Je ons daar toelating voor geeft.

B. Internationale verwerking van persoonsgegevens

Voor zover persoonsgegevens (naar aanleiding van de datatransfers beschreven in punt 6A van dit privacybeleid) buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

C. Gebruik van anonieme gegevens

Wij gebruiken anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden en interne/externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaalde natuurlijke persoon. Blauridder waarborgt telkens dat al deze partijen de van ons ontvangen data nooit kunnen herleiden naar een te identificeren natuurlijke persoon.

7. Wat zijn jouw rechten?

A. Recht van inzage van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van Blauridder te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudene autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt ook het recht om een gratis kopij te krijgen van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm. Blauridder kan echter een billijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.

B. Recht op verbetering van jouw persoonsgevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken we je hoe dan ook om ons elke wijziging melden.

C. Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om in de volgende gevallen zonder redelijke vertraging je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door Blauridder;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Blauridder zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende en gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Blauridder;
 • je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was;

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. In dit geval zal Blauridder je hierover informeren.

D. Recht op de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Blauridder in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig; in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • Blauridder heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;

E. Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te 'recupereren', bijvoorbeeld om van leverancier te veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf aan Blauridder hebt verstrekt, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

F. Recht om bezwaar te maken 

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Blauridder of in kader van het algemeen belang.

Blauridder zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij Blauridder dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

8. Hoe oefen ik mijn privacyrechten uit?

Via een e-mail met een kopij van de voorzijde van je identiteitskaart als bijlage naar privacy@blauridder.com of een brief vergezeld van een kopij de voorzijde van je identiteitskaart naar Blauridder, Kapelstraat 58 2850 Boom. Om je recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen dient Blauridder je identiteit te verifieren. Bij het gebrek aan een kopij van de voorzijde van je identiteitskaart of wanneer deze onduidelijk of onleesbaar is, zal Blauridder geen verder gevolg geven aan de aanvraag.

Zijn er kosten aan verbonden?

Je kan je privacyrechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo'n geval heeft Blauridder -conform de privacywetgeving- het recht en de keuze om je een billijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

In welk formaat ontvang ik een antwoord?

Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen we jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord?

Blauridder probeert elk verzoek zo snel als mogelijk te behandelen en te beantwoorden en in ieder geval binnen de maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wat als Blauridder geen gevolg geeft aan mijn verzoek?

Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en on beroep in te stellen bij de rechter.

9. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en kan soms heel kort zijn.

Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal zeven jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je overeenkomst, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal tien jaar na beëindiging van je overeenkomst. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van twee jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe diensten, producten en promoties van Blauridder, tenzij de klant aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

10. Onze websites

Als je onze websites bezoekt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser, het type en de versie van je besturingssysteem, het type en het merk van de apparatuur die je gebruikt tijdens de verbinding met onze website en apps, de tijd van je bezoek aan onze websites of het gebruik van onze apps en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze websites en apps onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies.
 • Op sommige websites en apps vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals je bankrekeningnummer of het nummer van je identiteitskaart. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar je profiel -of demografische gegevens zoals je postcode, leeftijd, geslacht, bepaalde voorkeuren of interesses.
 • Indien onze apps gebruik maken van je locatie, dan geven wij jou informatie hierover en de keuze om deze locatieservices in of uit te schakelen.

De persoonsgegevens die wij via onze websites en apps verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om onze diensten en producten aan jou te kunnen leveren en om met jou te communiceren (bijvoorbeeld in verband met een factuur).
 • Om statistieken op te maken en analyses uit te voeren, met als doel de kwaliteit en performantie van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren.
 • Om je beter en persoonlijker van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door op de websites een aangepast en persoonlijk aanbod te kunnen weergeven.
 • Om je te benaderen met aanbiedingen en informatie over andere diensten en producten van Blauridder.

11. Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien je Blauridder wil bereiken in relatie met dit privacybeleid dan kan dat onder andere schriftelijk (hallo@blauridder.com), telefonisch (03 334 1234) of via sociale media. Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen Blauridder via privacy@blauridder.com.

12. Blijf op de hoogte van veranderingen

Blauridder kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties, nieuwe verwerkingsactiviteiten, verdere groei van de onderneming ... enz. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.blauridder.com/privacybeleid). Uiteraard informeren wij je op voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 2 februari 2023. In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden voorrang op dit privacybeleid.

13. Toezichthoudende autoriteit

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Blauridder kan je je wenden tot de volgende instantie:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
België

telefoon: 02 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
web: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be