Impressum


Bedrijfsgevens

Blauridder
Kapelstraat 58
2850 Boom
Vlaanderen (België)
Europese Unie

Telefoon: +32 (0)3 334 12 34 
E-mail: hallo@blauridder.com 
Website: www.blauridder.com 

Zaakvoerder: Dietrich Bruckmann

Ondernemingsnummer: BTW BE0766.205.869
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Bankrekening ING België: IBAN BE58 3631 7850 3379 - BIC BBRUBEBB

Algemene Voorwaarden
Privacybeleid

Feweb Member

Blauridder is lid van de Federatie van Webbedrijven (vzw FeWeb) en verbindt er zich toe de bepalingen van de FeWeb Gedragscode na te leven. Deze gedragscode werd ontwikkeld met het oog op het optimaliseren van de relatie tussen ons bedrijf en de klant. Wij verbinden er ons toe de klant in kennis te stellen van de bepalingen van de gedragscode en die in de opdrachtbevestiging (ondertekende offerte, bestelbon, contract) op te nemen. Je vindt de meest recente versie van de gedragscode op de FeWeb-website.


Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Ontwikkeling en beheer website:
Blauridder
Directeur van de publicatie en verantwoordelijke uitgever:
Dietrich Bruckmann, Kapelstraat 58 2850 Boom, België.

Deze website wordt gehost binnen de Europese Unie en is bereikbaar onder de domeinnamen blauridder.com (hoofddomeinnaam), blauridder.be, blauridder.eu en blauridder.net.

1. Aard van de aangeboden informatie en inhoud

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

2. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Blauridder levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan je ons steeds contacteren.

Blauridder spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Blauridder kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Blauridder niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Blauridder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

3. Aansprakelijkheid voor hyperlinks naar derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar externe websites van derden, die louter informatief worden aangeboden. Gezien Blauridder op geen enkele wijze invloed heeft of kan hebben op de inhoud van deze externe websites, is Blauridder niet aansprakelijk voor de inhoud die op deze websites wordt aangeboden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan Blauridder. Tenzij anders vermeld zijn de rechten geenszins beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

5. Privègebruik

Door de toegang tot deze website staat Blauridder de gebruiker die dit aanvaardt een vergunning toe, onder de volgende voorwaarden:

  • De vergunning verleent de gebruiker het recht op een niet-collectief en niet-exclusief privégebruik van de online geplaatste teksten. Zij omvat het reproductierecht voor opslag, voor weergave op monopost-scherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier.
  • Dit recht is persoonlijk, het is voorbehouden voor exclusief en niet-collectief gebruik door de vergunningsnemer. Het recht mag niet worden overgedragen.
  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor niet-commercieel school- en pedagogisch gebruik.

6. Openbaar gebruik

Tenzij voor de installatie van hyperlinks (zie hierna) is elke plaatsing in netwerkconfiguratie, elke verspreiding, onder welke vorm ook, onderworpen aan voorafgaande toestemming. Deze toestemming moet gevraagd worden bij Blauridder.

Hyperlinks
De verwijzing naar deze website via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming. De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

Reproductie van teksten
Tenzij anders vermeld zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de website eigendom van Blauridder. Deze teksten mogen gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding: © Blauridder

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren moeten verplicht het volgende vermelden: "vertaling niet uitgevoerd door de auteur van de tekst" alsook de bronvermelding.

Reproductie van beelden
Tenzij anders vermeld is Blauridder in het bezit van de auteursrechten op de foto's en visuele elementen van de teksten. Deze foto's en visuele elementen mogen niet gekopieerd, gebruikt of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauridder.

Wanneer de naam van de auteur bij een foto niet vermeld wordt, dan heeft de uitgever deze, ondanks alle pogingen in die zin, niet kunnen identificeren, noch de auteur noch zijn rechthebbenden. Wanneer een auteur zijn werk herkent dan kan hij contact opnemen met Blauridder.

7. Vervolging
De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de website kunnen vervolgd worden.

8. Wijzigingen
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen evolueren. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 21 maart 2021.

9. Bescherming van persoonsgegevens en privacy
Wij respecteren jouw privacy. Voor meer informatie raadpleeg je ons Privacybeleid.

10. Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden  worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.