Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

"Klant": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Blauridder een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

"Consument": de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

"Blauridder": de handelsnaam van dhr. Dietrich Bruckmann, freelance consultant met vestiging in Kapelstraat 58 2850 Boom, België en Ondernemingsnummer BTW BE 0766.205.869. Telefoon: +32 (0)3 334 1234, e-mail: hallo@blauridder.com.

"Overeenkomst(en)": alle, in relatie met de Klant, door Blauridder gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Blauridder, de handelsnaam.De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.De leveringsverbintenis van Blauridder van het door de Klant bestelde dienst of goed aan de door Blauridder vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de Overeenkomst. Indien Blauridder afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van Blauridder tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat Blauridder de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Blauridder vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. Blauridder verbindt zich ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat Blauridder de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze Overeenkomst en zal Blauridder de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat Blauridder de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze Overeenkomst en zal Blauridder aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden, waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen Blauridder en de Klant.

Artikel 3: Duur en Beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst -als deze geen eenmalige opdracht omvat- voor 12 maanden aangegaan en telkens voor dezelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per brief of e-mail ten laatste drie maanden vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst. De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Blauridder op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Blauridder is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, heeft Blauridder recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door Blauridder op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 30 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Blauridder worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per brief of e-mail binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Blauridder zich alle rechten voor en kan Blauridder bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

Artikel 5: Termijnen voor levering, betalingen en protesten

De door Blauridder opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het presteren van de diensten of levering der goederen schriftelijk te worden bekendgemaakt aan Blauridder. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, diensten en producten in. 

De registratie van een internet-domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant in het registratieproces zich er voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard dat de registratie direct kan plaatsvinden en de Consument afstand doet van diens recht van herroeping zodra de domeinnaam daadwerkelijk is geregistreerd. Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is dan niet van toepassing.

Facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag, via een overschrijving op het vermelde IBAN-rekeningnummer of via de aangeboden online betaalmiddelen.

Bij het uitblijven van een betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn, stuurt Blauridder de klant een eerste kosteloze herinnering per e-mail. Wanneer de factuur niet binnen de 14 kalenderdagen na deze eerste herinnering werd betaald, stelt Blauridder de Klant in gebreke en wordt er een herinneringskost van 25 euro plus een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 65 euro per factuur.

Indien de Klant een consument is, wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 euro voor factuurbedragen kleiner of gelijk aan 150 euro, 30 euro + 10% van het factuurbedrag indien het factuur hoger dan 150 euro en kleiner of gelijk aan 500 euro is, 65 euro + 5% van het factuurbedrag indien deze boven de 500 euro is, met een maximum van 2.000 euro.

De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort totdat de openstaande bedragen, inclusief herinneringskosten en schadevergoedingen, zijn voldaan.

Blauridder heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of te beëindigen krachtens artikel 2 en enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk en van toepassing is.

Artikel 6: Beschikbaarheid van de diensten

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Blauridder teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Blauridder worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen. Blauridder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Blauridder netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Blauridder.

Artikel 7: Bijzondere bepalingen voor de diensten copywriting, tekstverwerking en vertalingen

De opdrachtgever stelt Blauridder in staat de moeilijkheidsgraad van de op te maken en/of te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door Blauridder aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk per e-mail bevestigd worden door Blauridder, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Offertes zijn enkel bindend indien Blauridder alle noodzakelijke informatie en brondocumenten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht heeft ontvangen. Indien Blauridder slechts een deel van deze informatie en brondocumenten heeft ontvangen of er wijzigingen werden aangebracht na het opstellen van de offerte, heeft Blauridder het recht de offerte te wijzigen voor wat betreft de prijs en de leveringstermijn.
Samengestelde prijzen verplichten Blauridder niet tot levering van een gedeeltelijke opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

Voor vertalingen geldt doorgaans een tarief per zin en deze wordt vooraf meegedeeld, maar er wordt steeds een minimumtarief van 129 euro exclusief de geldende btw gehanteerd, ongeacht de grootte van de opdracht. 

Voor de per uur aangerekende diensten geldt een standaard uurtarief van 70 euro exclusief btw, vermeerderd met het auteursrecht en eventuele toeslagen bij spoedbestellingen. Dit uurtarief wordt berekend per begonnen 15 minuten. Voor kleine opdrachten die minder dan 15 minuten in beslag nemen, wordt dus 1/4 van het uurtarief in rekening gebracht, hetzij 17,50 euro exclusief btw vermeerderd met het auteursrecht en eventuele toeslagen bij spoedbestellingen. 

Blauridder heeft het recht het tarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend- of nachtwerk. In dat geval zal Blauridder de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in zijn offerte aan de opdrachtgever.

Blauridder schrijft teksten die voldoen aan alle taalkundige normen en onderwerpt deze ook nog eens aan een inhoudelijke en taalkundige check. De gebruiksdoeleinden en de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens voor het plaatsen van de opdracht moeten door de opdrachtgever aan Blauridder worden meegedeeld. Indien de opdrachtgever bijzondere wensen heeft ten aanzien van de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd, geeft hij dit bij de bestelling van de opdracht zelf aan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Blauridder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Blauridder het recht een opdracht, gedeeltelijk of volledig, indien nodig door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren, zonder voorafgaand akkoord van de opdrachtgever.

Blauridder is niet gebonden aan de leveringstermijn vooropgesteld door de opdrachtgever. Die geldt als streefdatum. Blauridder spant zich in om de leveringstermijn opgegeven door de opdrachtgever zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien door de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn is opgegeven, behoudt Blauridder zich het recht voor deze leveringstermijn zelf naar redelijkheid te bepalen. De genoemde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Blauridder bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Blauridder verbindt zich ertoe de opdrachtgever op de hoogte te stellen vanaf het moment dat het voor Blauridder duidelijk wordt dat de desbetreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geleverd worden (bv. door overmacht). In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Blauridder is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Blauridder mogelijk te maken. 

De oplevering vindt plaats na verzending van de definitieve teksten door Blauridder via e-mail, het ter beschikking stellen van een download-link, of via post of koerierdienst.

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de definitieve teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en worden extra aangerekend tegen de prijs vermeld in de offerte. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte vermeld.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en uitvoering van de opdracht beïnvloed kan worden als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever gefactureerd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen kan Blauridder de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goedkeurde.

Bij eenzijdige annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal deze het volledige bedrag verschuldigd blijven. Indien nog niet al het werk werd uitgevoerd, staat het Blauridder vrij een korting voor te stellen, bepaald op basis van het al uitgevoerde (voorbereidende) werk.

Op alle opgeleverde teksten van Blauridder rusten er auteursrechten. Mits schriftelijk en voorafgaand akkoord worden deze auteursrechten hetzij volledig overgedragen, hetzij wordt er een licentie verleent voor het gebruik van het auteursrechtelijk werk met bepalingen van de duurtijd van de licentie, de geografische reikwijdte, de al dan niet geldende exclusiviteit en de dragers en toepassingen waarop de licentie wordt verleend. De overeenkomst hierover wordt duidelijk vermeld op zowel de offerte als de factuur. De overdracht of de licentie van de auteursrechten treedt pas in werking na de volledige betaling van alle facturen die betrekking hebben op de opdracht.

Voor wat betreft de bronteksten voor het herschrijven, vertalen of verwerken wordt de opdrachtgever geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te herschrijven, te vertalen, te verwerken tekst en machtigt uitdrukkelijk tot herschrijven, vertalen of verwerken ervan, conform artikel 12 van de wet van 22 maart 1986 op het auteursrecht. Blauridder voert hier geen controle op uit en handelt ter goeder trouw. Bijgevolg is Blauridder niet aansprakelijk voor inbreuken door de opdrachtgever op de wettelijke bepalingen rond het auteursrecht van aangeleverde bronteksten.

Blauridder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken in de door de opdrachtgever bezorgde teksten en andere informatie. Laattijdige levering ten gevolge van overmacht of door handelingen van derden vormt in geen geval een grond tot annulering van de bestelling of tot verkrijging van enige korting of schadevergoeding. Blauridder aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt. De aansprakelijkheid van Blauridder is in elk geval beperkt tot het betaalde factuurbedrag voor de opdracht met een maximum van 5.000 euro. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Blauridder alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede en tijdige uitvoering van de gevraagde prestaties.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de opgeleverde teksten die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden door de opdrachtgever. In het geval van vertalingen dient dit gedocumenteerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven, gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een opgeleverde tekst vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

Artikel 8: Registratie van domeinnamen

Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van Blauridder is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie door Blauridder. 

Als zou blijken dat Blauridder de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de Klant, bijvoorbeeld doordat de Klant niet de huidige houder van een reeds geregistreerde domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van 30 euro exclusief btw te betalen aan Blauridder, onverminderd het recht van Blauridder om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (https://www.dns.be), SIDN (https://www.sidn.nl), DNS.LU (https://www.dns.lu), Afnic (https://www.afnic.fr) of ICANN (https://www.icann.org)). De Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domainregistry en verklaart dat Blauridder hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst Blauridder naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. 

Blauridder draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De Klant zal Blauridder vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij Blauridder hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. Blauridder zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Blauridder is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk, behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. De totale aansprakelijkheid van Blauridder voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Blauridder van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Blauridder, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend (5.000) euro (exclusief btw).

Blauridder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Blauridder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Blauridder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en Blauridder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blauridder in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Blauridder.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Blauridder, alsook voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van Blauridder. 

De Klant is jegens Blauridder aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart Blauridder tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.

Artikel 11: AVG – Verwerking van persoonsgegevens

Indien de Klant als 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van Blauridder, dient de Klant op grond van de AVG een 'Verwerkersovereenkomst' te sluiten met Blauridder en gebruik te maken van de mogelijkheid die Blauridder hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die Blauridder biedt om een Verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant Blauridder tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van Blauridder, zal Blauridder voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan Blauridder als 'verantwoordelijke' oplegt, in overeenstemming met het Privacybeleid van Blauridder (https://blauridder.com/privacybeleid).

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Blauridder en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Blauridder of diens leveranciers. 

De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd. 

De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauridder de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen van Blauridder of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 

Blauridder staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Blauridder geleverde producten en/of resultaten van de diensten. 

Het is Blauridder toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens producten, diensten of goederen. Indien Blauridder door middel van technische bescherming deze producten, diensten of goederen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 13: Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met Blauridder voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Blauridder.

Indien een bepaling van een met Blauridder gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan Blauridder worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan Blauridder de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Blauridder vormen volledig bewijs van stellingen van Blauridder en de door Blauridder ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 14: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen Blauridder, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat Blauridder de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verder zet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door Blauridder van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 15: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met Blauridder is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 14 februari 2024.
Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.